430 views

THÁNH ĐỒ

by VeNguon
  servant

    bài 233 – THÁNH ĐỒ Từ bài giảng luận “Tín Hữu Của Một Hội Thánh Mạnh Mẽ” CN Jan 03, 2016 – Hội Thánh North Hollywood   Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. [...]

  TRƯỞNG THÀNH

  by VeNguon
   nho

   bài 232 – TRƯỞNG THÀNH Từ bài giảng luận “Bài Ca Nước Trời” CN Dec 27, 2015 – Hội Thánh North Hollywood   Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? (Lu-ca 2:49) [đọc Lu-ca 2:41-52]   Tôi không tìm thấy một lời ca [...]

   ĐỨC TIN TRẦM LẶNG

   by VeNguon
    alone

    bài 231 – ĐỨC TIN TRẦM LẶNG Từ bài giảng luận “Tin Lành Cho Mọi Người” CN Dec 20, 2015 – Hội Thánh North Hollywood   Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. (Ma-thi-ơ 1:21) [đọc Ma-thi-ơ 1:18-25]   [...]

    LÒNG TÔN KÍNH CHÚA

    by VeNguon
     mybad

     bài 230 – LÒNG TÔN KÍNH CHÚA Từ bài giảng luận “Mau Mau Cùng Nhau Đến Tôn Thờ” CN Dec 13, 2015 – Hội Thánh North Hollywood   Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. (Ma-thi-ơ 2:2) [đọc [...]

     CÁC CON SÁNG LÁNG

     by VeNguon
      God's man

        bài 229 – CÁC CON SÁNG LÁNG Từ bài giảng luận “Dắt Đem Về Chúa” CN Dec 06, 2015 – Hội Thánh North Hollywood   Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như [...]

      NGHỊCH LÝ

      by VeNguon
       Prayer

       bài 228 – NGHỊCH LÝ Từ bài giảng luận “Hãy Tắm Thì Được Sạch” CN Nov 29, 2015 – Hội Thánh North Hollywood   Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Rô-ma 6:11) (đọc 2Các Vua 5:1-19)   [...]

       NĂM HẠT BẮP

       by VeNguon
        gieogiong

        bài 227 – NĂM HẠT BẮP Từ bài giảng luận “Tạ Ơn Chúa Nhân Từ” CN Nov 22, 2015 – Hội Thánh North Hollywood   Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước. Vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các từng trời, sự [...]

        CHẲNG THIẾU THỐN GÌ

        by VeNguon
         alone

         bài 226 – CHẲNG THIẾU THỐN GÌ Từ bài giảng luận “Lòng Nhân Từ Của Thiên Chúa” CN Nov 15, 2015 – Hội Thánh North Hollywood   Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. (Thi-thiên 23:6)   [...]

         NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM

         by VeNguon
          Jesus is real love

          bài 225 – NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM Từ bài giảng luận “Quyết Định Của Lòng Biêt Ơn” CN Oct 08, 2015 – Hội Thánh North Hollywood   Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi [...]

          ÂN ĐIỂN

          by VeNguon
           servant

           bài 224 – ÂN ĐIỂN Từ bài giảng luận “Tạ Ơn Chúa Về Dân Do Thái” CN Oct 01, 2015 – Hội Thánh North Hollywood   … vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, [...]