Vì Ðức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để
ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời.
Giăng 3:16

1. Anh chị em sẽ nhận được Sự Tha Thứ trong Chúa Jesus.
Hôm nay trong Thành Ða-vít, một Ðấng Giải Cứu đã sinh ra cho các ngươi;
Ngài là Ðấng Christ, là Chúa.
Lu-ca 2:11

2. Anh chị em sẽ nhận được Sự Bình An trong Chúa Jesus.
Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên
nghỉ.”
Ma-thi-ơ 28:11
Hãy trao mọi nỗi lo âu của mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh chị em.
1 Phi-e-rơ
5:7
3. Anh chị em sẽ nhận được Sự Sống Đời Đời trong Chúa Jesus.
Chúng ta cũng biết rằng Con Ðức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta tri thức, để
chúng ta có thể biết Ðấng Chân Thật… Chính Ngài là Ðức Chúa Trời Chân Thật và sự
sống đời đời.
1 Giăng 5:20
“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
Giê-rê-mi 29:13